Geld doneren – Algemene voorwaarden

Kom jij ons team van vrijwilligers versterken?
Heb je meer vragen mail dan naar: info@voedselbankdordrecht.nl of bel ons: 078-2048090

Geen berichten gevonden!

Op deze pagina leest u alles over de algemene voorwaarden die gelden als u geld wilt doneren aan Voedselbank Dordrecht.
U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Voedselbank Dordrecht  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24396329

Telefoon: 078-2048090

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Zaterdag en zondag gesloten en op feestdagen gesloten.

Email: info@voedselbankdordrecht.nl

Voedselbanken Nederland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Voedselbanken Nederland geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Voedselbanken Nederland
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Voedselbanken Nederland, een donatie doet aan Voedselbanken Nederland
 5. Statuten: Voedselbanken Nederland heeft tot doel het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Voedselbanken Nederland aan Voedselbanken Nederland
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Voedselbanken Nederland die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Voedselbanken Nederland
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Voedselbanken Nederland behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Voedselbanken Nederland

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Voedselbanken Nederland.
 2. Voedselbanken Nederland is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Voedselbanken Nederland nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Voedselbanken Nederland is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Voedselbanken Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Voedselbanken Nederland voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Voedselbanken Nederland.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan donateurs@VoedselbankenNederland.nl.

Artikel 5. Plichten Voedselbanken Nederland

 1. Voedselbanken Nederland verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Voedselbanken Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Voedselbanken Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Voedselbanken Nederland bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacystatement.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Voedselbanken Nederland verwerkt de door de gevende partij aan Voedselbanken Nederland verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Voedselbanken Nederland verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan donateurs@voedselbankennederland.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Voedselbanken Nederland geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Voedselbanken Nederland heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. Voedselbanken Nederland maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer (rekenhulpvoorwaarden) en het privacystatementdie Voedselbanken Nederland hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. “Geschillen  die tussen Voedselbanken Nederland en een wederpartij ontstaan, worden bij uitsluiting van andere rechtsmogelijkheden behandeld door het onafhankelijk Arbitragecollege Voedselbanken Nederland (mail naar: klachten@voedselbankennederland.nl).